مصاحبه فرزند سرلشکر خلبان عباس دوران

مصاحبه فرزند سرلشکر خلبان عباس دوران

ماهنامه مشعل ٢١ مهر١٣٨٧

مصاحبه فرزند سرلشکر خلبان عباس دوران

/ 1 نظر / 19 بازدید
فرمانده ارتش امپراتوری ایران

بود گاهی که مردی آسمانی×××× به جانی سرفرازد لشگری را نهد جان در یکی تیر و رهاند×××× زننگ و تیره روزی کشوری را در خصوص شهید امیر سرلشگر خلبان عباس دوران این نکته لازم بذکر است که ایشان بر حسب فراگ عملیاتیشان برای اینکه حضور عقابان تیز پرواز نیروی هوایی توسط خبرنگاران خارجی مستقر در محل برگزاری کنفرانس در تمام رسانه های غرب طنین انداز شود و صدام قادر به سانسور خبری آن نباشد قبل از بمباران پالایشگاه الدوره برفراز بغداد و در ارتفاع خیلی کم و در مسیری که از روبروی محل کنفرانس می گذشت اقدام به شکستن دیوار صوتی نمودند که این عمل از نظر نظامی و حیثیتی معنای خاصی دارد . زمانی که دو کشور در حال جنگ با یکدیگر باشند اگر هواپیمای نظامی یکی از طرفین برفراز پایتخت کشور دیگر دیوار صوتی بشکند این عمل بمنزله به باد دادن ناموس و حیثیت آن کشور است هرچند صدام و عراقی ها بی ناموس و بی حیثیت بودند اما این عمل شهید دوران تاکید مضاعفی بر این نکته بود